iň köp satýanlar

iň oňat prosses

Işleýiş gerimi

Iň hünärmen

Aşheý durmuşy

Tygşytlamagyň köp usuly

YOHENG hakda

2010-njy ýylda döredilen “Dongguan Youheng Packing Products Co., Ltd”, daşky gurşawa zyýanly kagyz şnurlarynyň her dürli hünärmeni. Zawod Dongguan şäherinde, 2000 inedördül metr önümçilik zawody bilen ýerleşýär. Önümçilik kuwwatymyzy artdyrmak we has köp müşderä has gowy hyzmat etmek üçin, Fujian welaýatynda 10000 inedördül metr önümçilik zawody bilen ýene bir täze zawod gurýarys. Ösen we innowasion önümçilik tehnologiýasy bilen, köp sanly meşhur içerki kompaniýalar bilen durnukly iş gatnaşyklaryny ýola goýduk we önümler Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. eksport edilýär. Döredilen gününden başlap, hünär kagyzy bermäge bagyşlanýarys. gowy öndürijilikli şnur. Siziň üçin has täze önümleri dizaýn etmek we umumy ösüşimizi gözlemek üçin köp işlemegi dowam etdireris. Indi bizde 3 sany kagyz kesiji maşyn, 5 sany kagyz ýüplük öndürýän maşyn, 150 sany dokma maşynlary we beýleki ösen kagyz şnurlary bar. Bir gün takmynan 400,000 metr trikota paper kagyz şnurlaryny öndürip bileris, şonuň üçin müşderileriň eltiş wagtynyň talaplaryny kanagatlandyryp bileris we olaryň ygtybarly hyzmatdaşlary bolarys.

Aýratyn önümler

has giňişleýin öwreniň

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube