Gözel ekologiýa taýdan amatly kagyz materiallary, örülen kagyz goşa ýüplük kagyz halta ýüp tutawajy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: diametri 3mm-den 7mm ýa-da özleşdirilen

Material: 100% Wirgin kagyzy

Reňk: Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da özleşdirilen

Gaplamak: rulonda gaplaň ýa-da zerur uzynlyga bölmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota flat tekiz kagyz lentany tanatmak

Örülen kagyz goşa ýüpümiz 100% kagyzda ýasalýar. Şeýle ajaýyp örülen kagyz ýüplügi ýasaýan kagyz ýüplügi birneme tekiz we soňra bu görnüşde örülen.

Olar owadan we ýokary görünýär. Elini gaty ýumşak duýsaňyz, pagta ýüplerini saklaýan ýaly duýarsyňyz.

Iki görnüşde örüp bolýar. Bir ýoly içi boş, içinden hiç zat ýok. Beýleki ýol bolsa içerde ýadro bilen berkdir. Coreadro bilen ýa-da bolmasa, ikisi hem ýokary çekiş dartgynlylygy bilen gaty güýçlidir. Kagyz haltalarynyň tutawaçlary üçin ajaýyp.

Önümiň parametri

Önümiň ady:

Ajaýyp örülen kagyz goşa ýüp

Ölçegi:

Diametri 3mm-den 7 mm-e çenli ýa-da özleşdirilen

Material:

100% Wirgin kagyzy

Reňk:

Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da
özleşdirilen

Gaplamak:

Gaplaň ýa-da zerur uzynlyga bölmek

Aýratynlyk:

100% kagyzdan ýasalan, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan;
Owadan görünýär;
Uly çekiş dartgynlygy;
Eliňi gowy duý 

Arza:

Kagyz söwda haltalarynyň tutawaçlary;
Sowgatlaryň bezegi we gaplanylyşy;
Egin-eşik esbaplary;
Aýakgap we ş.m.

5-Fancy Braided Paper Twine Rope3

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

100% kagyzdan ýasalýar, biodegrirlenip we gaýtadan ulanylýar.

Uly çekiş dartgynlylygy bilen güýçlidir.

Olar, esasan, markalaryň kaşaň kagyz haltalarynyň kagyz haltalary üçin ulanylýar.

Elleri ýasalan kagyz halta, şeýle örülen kagyz goşa ýüpümiz, ajaýyp görüner we daşky gurşawa arassa bolar.

Iki ujuna düwün ýa-da düwün edip bolýar. Maslahatlar plastik maslahatlar ýa-da demir maslahatlar bolup biler.

 

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly. Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: 100% kagyzda, gyz kagyzda ýasalýar.

S: Sizde näçe reňk bar? Reňk düzýärsiňizmi?
J: Reňk diagrammamyzda takmynan 100 reňk bar we reňki sazlap bileris.

S: Gaplamak nähili?
J: Ony rulonda gaplap ýa-da gerekli uzynlyga kesip bolýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube