Ekologiýa taýdan arassa 100% kagyz materialy örülen kagyz goşa ýüplük kagyz halta ýüp tutawajy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: diametri 3mm-den 7mm ýa-da özleşdirilen

Material: 100% Wirgin kagyzy

Reňk: Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da

özleşdirilen

Gaplamak: rulonda gaplaň

ýa-da zerur uzynlyga bölmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota flat tekiz kagyz lentany tanatmak

Örülen kagyz goşa ýüpümiz 100% kagyzda, tegelek we inçe kagyz ýüplükde ýasalýar. Örülen kagyz goşa ýüpümizi ýasamak üçin iki sany kagyz ýüplük örülendir. Kagyz ýüplügi inçe we tegelek, şonuň üçin örülen kagyzdan ýasalan ýüpüň görnüşi owadan we ajaýyp. Olar diňe pagta ýüpüne meňzeýär, ýöne pagta ýüpleriniň iň oňat çalşygydyr.

Iki gurluşy bar. Biri içi boş, içindäki ýadro ýok; beýlekisi içindäki ýadro bilen berkdir. Içki ýadrosy bükülen kagyz şnury ýa-da trikota paper kagyz şnury bolup biler. Içki ýadro kagyz şnury bükülende, kagyz göteriji haltalaryň tutawajy bolmak üçin doly awtomatiki kagyz haltajygynda ulanylyp bilner.

Şeýle örülen kagyz goşa ýüpler, esasan, markalaryň ajaýyp we kaşaň kagyz haltalary üçin tutawaç hökmünde ulanylýar.

Elleri şeýle örülen kagyz goşa ýüplükde ýasalan kagyz haltalary kaşaň we nepis görüner. Munuň özi ekologiýa taýdan arassa bolar.

Güýçli, çekiş dartgynlylygy uludyr.

Önümiň parametri

Önümiň ady:

Örülen kagyz goşa ýüp

Ölçegi:

Diametri 3mm-den 7 mm-e çenli ýa-da özleşdirilen

Material:

100% Wirgin kagyzy

Reňk:

Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da
özleşdirilen

Gaplamak:

Gaplaň ýa-da zerur uzynlyga bölmek

Aýratynlyk:

100% kagyzdan ýasalan, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan;
Owadan görünýär;
Uly çekiş dartgynlygy;
Eliňi gowy duý 

Arza:

Kagyz söwda haltalarynyň tutawaçlary;
Sowgatlaryň bezegi we gaplanylyşy;
Egin-eşik esbaplary;
Aýakgap we ş.m.

4-Braided Paper Twine Rope2

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

100% kagyzdan ýasalýar, biodegrirlenip we gaýtadan ulanylýar.

Uly çekiş dartgynlylygy bilen güýçlidir.

Olar, esasan, markalaryň kaşaň kagyz haltalarynyň kagyz haltalary üçin ulanylýar. Elleri ýasalan kagyz halta, şeýle örülen kagyz goşa ýüpümiz, ajaýyp görüner we daşky gurşawa arassa bolar.

Iki ujuna düwün ýa-da düwün edip bolýar. Maslahatlar plastik maslahatlar ýa-da demir maslahatlar bolup biler.

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly. Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: 100% kagyzda, gyz kagyzda ýasalýar.

S: Sizde näçe reňk bar? Reňk düzýärsiňizmi?
J: Reňk diagrammamyzda takmynan 100 reňk bar we reňki sazlap bileris.

S: Gaplamak nähili?
J: Ony rulonda gaplap ýa-da gerekli uzynlyga kesip bolýar.

S: Töleg nähili?
J: TT, PayPal ýa-da Western Union edip bileris ýa-da Alibaba.com-da töläp bileris.

S: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
J: Bizde FSC şahadatnamasy, REACH şahadatnamasy, MSDS bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube