100% kagyz materialdan ýasalan Biodegrasiýa edilip bilinýän trikota flat tekiz kagyz lenta kagyz halta lenta tutawajy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: ini 5mm-den 25mm ýa-da özleşdirilen

Material: 100% Wirgin kagyzy

Reňk: Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da özleşdirilen

Gaplamak: rulonda gaplaň ýa-da zerur uzynlyga bölmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota flat tekiz kagyz lentany tanatmak

Şeýle trikota flat tekiz kagyz lentasy turba ýalydyr, turba meňzeýär, goşa fleýerler we soňra tekiz görnüşe basylýar. Gowy el duýgusy bilen ýumşakdyr. Highokary çekiş dartgynlylygy bilen güýçlidir. Bu ajaýyp we kaşaň kagyz göteriji haltalaryň tutawaçlary üçin ajaýyp.

Şeýle trikota flat tekiz kagyz lentasynda tutawaçlary bolan kagyz daşaýjy sumkalar düýbünden biodegrirlenip we gaýtadan işlenip bilner. Ajaýyp we kaşaň görüner.

Bu gymmat däl we çykdajy köp galdyrylmaz. Itsöne onuň täsiri gaty uludyr, kagyz sumkasynyň hemmesi gaýtadan ulanylar. Eartheri goramak üçin elimizden gelenini edýäris.

Onuň reňki durnukly. Kagyz çykarylanda reňk ýasalýar, şonuň üçin reňk ýitirilmeýär.

Önümiň parametri

Önümiň ady:

Trikota Tek tekiz kagyz lentasy

Ölçegi:

Ini 5mm-den 25mm-e çenli ýa-da özleşdirilen

Material:

100% Wirgin kagyzy

Reňk:

Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da
özleşdirilen

Gaplamak:

Gaplaň ýa-da zerur uzynlyga bölmek

Aýratynlyk:

100% kagyzdan ýasalan, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan;
Owadan görünýär;
Uly çekiş dartgynlygy;
Eliňi gowy duý 

Arza:

Kagyz söwda haltalarynyň tutawaçlary;
Sowgatlaryň bezegi we gaplanylyşy;
Egin-eşik esbaplary;
Aýakgap we ş.m.

Gutulary bezemek üçin ýaýda ýasalyp bilner

Double Flat knitted paper ribbon2

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

100% kagyzdan ýasalýar, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän, Earther üçin gowy.

Gymmat däl, ýöne gowy el duýgusy we owadan görnüşi bilen.

Olar, esasan, kagyz halta tutawaçlary hökmünde ulanylýar. Elleri ýasalan kagyz halta, şeýle trikota flat tekiz kagyz lentasy bolup, ekologiýa taýdan amatly bolar.

Iki ujuna düwün ýa-da düwün edip bolýar. Maslahatlar plastik maslahatlar ýa-da demir maslahatlar bolup biler.

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly. Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: 100% kagyzda, gyz kagyzda ýasalýar.

S: Sizde näçe reňk bar? Reňk düzýärsiňizmi?
J: Reňk diagrammamyzda takmynan 100 reňk bar we reňki sazlap bileris.

S: Gaplamak nähili?
J: Ony rulonda gaplap ýa-da gerekli uzynlyga kesip bolýar.

S: Töleg nähili?
J: TT, PayPal ýa-da Western Union edip bileris ýa-da Alibaba.com-da töläp bileris.

S: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
J: Bizde FSC şahadatnamasy, Reach şahadatnamasy, MSDS we ş.m. bar, şahadatnamalaryň başga talaplary bar bolsa, biz muny siziň üçin edip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube