Kagyz senagatynyň bazar ösüşiniň ýagdaýyny seljermek

Birnäçe gün ozal energiýany tygşytlamak, zyňyndylary azaltmak we güýzde we gyşda elektrik energiýasynyň ulanylmagyny ýeňilleşdirmek üçin Demirgazyk-gündogar Hytaý, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Şandong, nanunnan, Hunan we beýleki ýerlerde elektrik toguny çäklendirmek syýasaty berildi. iň ýokary sarp ediş güýjüni üýtgetmek.

 

Electricityurduň elektrik we energiýa sarp edilişine “goşa gözegçilik” etmegi bilen kagyz fabrikleri önümçiligi togtatmaga we bahalary kadalaşdyrmak üçin önümçiligi çäklendirmäge başlady we uzak wagtlap dymýan kagyz bazary uly bahalaryň ýokarlanmagyna sebäp boldy. “Nine Dragons” we “Lee & Man” ýaly öňdebaryjy kagyz kompaniýalary bahany ýokarlandyrdylar we beýleki kiçi we orta kärhanalar hem şoňa eýerdiler.

Şu ýylyň awgust aýyndan bäri köp kagyz kompaniýalary bahany ýokarlandyrmak hatlaryny birnäçe gezek çykardylar, esasanam gasynlanan kagyzlaryň bahasynyň öndürijiligi aýratyn özüne çekiji. Bahalaryň ýokarlanmagy baradaky habardan güýçlenip, kagyz öndürmek pudagynyň umumy görkezijileri beýleki pudaklara garanyňda has gowy boldy. Öňdebaryjy içerki kagyz öndürýän kompaniýa hökmünde Gonkongyň “Nine Dragons Paper” paýnamasy duşenbe güni maliýe ýylynyň hasabatyny yglan etdi we arassa girdejisi geçen ýyl 70% ýokarlandy. Kompaniýanyň pikiriçe, islegiň ýokary bolmagy sebäpli kompaniýa birnäçe taslamany gurýar we önümçilik kuwwatyny artdyrmagy dowam etdirýär.

Önümçilik kuwwaty boýunça bu kompaniýa, kagyz öndürmek boýunça dünýäde ikinji ýerde durýar. Annualyllyk hasabat 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanýan maliýe ýyly üçin kompaniýanyň takmynan 61,574 milliard RMB girdeji gazanandygyny, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 19,93 göterim ýokarlandygyny görkezýär. Paýdarlara degişli girdeji 7,101 milliard RMB boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 70,35% ýokarlandy. Her paýdan girdeji 1.51 RMB boldy. Her paý üçin 0.33 RMB gutarnykly diwidend teklip edilýär.

Bildirişe görä, toparyň satuw girdejisiniň esasy çeşmesi gaplama kagyz biznesi (karton, ýokary güýçli gasynlanan kagyz we çal reňkli ak tagtany goşmak bilen), satuw girdejisiniň takmynan 91,5% -ini emele getirýär. Satuw girdejisiniň galan 8,5% -i medeni taýdan ulanylýar. Kagyz, ýokary bahaly ýörite kagyz we pulpa önümleri. Şol bir wagtyň özünde, toparyň 2021-nji maliýe ýylynda satuw girdejisi 19,9% ýokarlandy. Girdejiniň ýokarlanmagy esasan önüm satuwynyň takmynan 7,8% ýokarlanmagy we satuw bahasynyň takmynan 14,4% ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydy.

Kompaniýanyň jemi girdejisi hem birneme ýokarlandy, 2020-nji maliýe ýylynda 17,6% -den 2021-nji maliýe ýylynda 19% -e çenli. Esasy sebäbi önümiň bahasynyň ösüş depgininiň çig malyň bahasyndan has ýokary bolmagydyr.

2021-nji ýylyň ýanwar aýyndan iýul aýyna çenli kagyz senagatynyň elektrik energiýasy sarp edilişi, jemgyýetiň elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň takmynan 1% -ini we energiýa sarp edýän dört pudagyň elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň umumy elektrik energiýasynyň 25-30% -ini emele getirdi. jemgyýetiň sarp edilmegi. 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda elektrik togunyň çäklendirilmegi esasan ýokary energiýa sarp edýän kärhanalara gönükdirilendir, ýöne Milli Ösüş we Özgertme Komissiýasynyň “Energetika sarp edilişiniň goşa gözegçilik maksatly nokatlarynyň birinji ýarymynda dürli sebitlerde tamamlanmagynyň barometri”. 2021 ", nyşanalary ýerine ýetirmedik welaýatlar, elektrik toguny çäklendirmek talaplaryny we çäklendirme çägini güýçlendirdi. ösýär.

Elektrik togunyň kesilmegi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşmagy bilen kagyz kompaniýalary köplenç ýapmak hatlaryny çykarýarlar. Gaplaýyş kagyzlarynyň bahasy ýokarlandy we medeni kagyzlaryň sanawynyň könelmegini çaltlaşdyrar diýlip garaşylýar. Orta we uzak möhletleýin döwürde öňdebaryjy kagyz kompaniýalarynyň köpüsi öz elektrik stansiýalary bilen enjamlaşdyrylandyr. Energiýa çäginiň ýokarlanmagynyň fonunda öňdebaryjy kagyz kompaniýalarynyň önümçiliginiň özbaşdaklygy we üpjünçiligiň durnuklylygy kiçi we orta kagyz kompaniýalarynyňkydan ep-esli gowulaşar we pudagyň gurluşynyň optimallaşdyrylmagyna garaşylýar.


Iş wagty: Noýabr-03-2021
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube