Kagyz halta nädip gelýär?

Amerikada Çarlz Stilwell atly bir oglan bar.

Stilwelliň maşgalasy gaty garypdy, ejesi bolsa günde birnäçe halta dolduryp, öýe eltip berdi.

Günleriň birinde Stilwell mekdebi gutarman, öýüne gaýdyp barýarka, ejesiniň bir zat bilen ýöremek üçin göreşýändigini gördi we şol bir wagtyň özünde geň zat tapdy, ýagny eltilmeli zat bilen deňeşdirilende deri halta zatlar has agyr ýalydy.

Stilwell oňa seredip: "Ejemiň sumkasyny nädip ýeňilleşdirip bilerin?"Edil şonuň ýaly, Stilwell ejesi hakda oýlandy we gaty kagyzdan bir kwadrat kagyzdan sumka bukdy.“Kagyz paketi” gutardy.Kagyz sumkasyna tutawaç goýmak diňe bir deri haltadan has ýeňil bolman, eýsem has amatlydyr.

Stilwell kagyz sumkasyny alyp, ejesine ylgady: “Eje!Indi bu kagyzy zatlary gaplamak we gapyňyza eltmek üçin ulanyň! ”Ejesi oglunyň beren jadyly kagyz sumkasyny görüp, agzyna gülüp bilmedi, gözlerinden ýaş döküldi, sebäbi: ogluň kagyzdan sumka ýasamak pikirini edip bilmejekdiginden, Enäniň agyrlygyny nädip azaltmalydygy hakda pikirlenip, ejesini gymyldatmaga rugsat beriň, ogluna ejesine bolan söýgüsi üçin sag bolsun aýdyň.

Ine, häzirki wagtda giňden ulanýan söwda kagyz haltalarymyz.

Öndürýän zatlarymyz, kagyz haltalaryň, tutawaçlaryň diňe kiçijik bölegi.Ujypsyzja bölegi bolsa-da, möhümdir.Gowy tutawaç, ähli kagyz haltalaryny has moda, güýçli we owadan eder.
Esasanam trikota paper kagyz şnurymyz, trikota flat tekiz kagyz lentasy, egrilen kagyz halta tutawajy we ş.m. bazarda gaty meşhur we peýdaly.


Poçta wagty: 09-2022-nji ýyl
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube