Kagyz tutawaçlary - Kagyz haltalary üçin doglan

Kagyz haltalary barada aýdylanda, hemmeler nätanyş däl. Adaty naharlary we gowrulan iýmitleri öz içine alýan kagyz haltalary, ownuk harytlar üçin konwert görnüşindäki kagyz haltalary, eşikler, aýakgaplar we şlýapalar we ş.m. kagyz haltalary hemme ýerde diýen ýaly görmek bolýar. Daşky gurşawy goramak aýratynlyklary sebäpli kagyz haltalar söwdagärler we sarp edijiler tarapyndan giňden halanýar.

Kagyz haltalary ak karton kagyz haltalaryna, ak tagta kagyz haltalaryna, örtülen kagyz kagyz haltalaryna, materiallaryna görä kagyz kagyz haltalaryna we az mukdarda ýörite kagyzdan ýasamak bolýar. Maksada görä, ol aşakdakylara bölünýär: egin-eşik haltalary, azyk torbalary, söwda haltalary, sowgat torbalary, çakyr haltalary, derman haltalary we ş.m.

Ekologiýa taýdan arassa kagyz haltalary zaýalanýan we gaýtadan ulanylýan aýratynlyklary sebäpli ýaşyl ýazgylar bilen bellik edilýär, ýöne kagyz haltalarynyň hemmesi ekologiýa taýdan arassa däl. Esasanam elde göterilýän kagyz haltalary üçin käbir öndürijiler ýük göterijilik ukybyny we gözelligini yzarlamak üçin käwagt pagta ýüpüni we plastmassa ýüpi kagyz halta tutawajy hökmünde saýlaýarlar. Kagyz ýüpi tutawajynyň yzygiderli ösdürilmegi we kämilleşdirilmegi bilen, beýleki materiallaryň ýüp tutawajyny doly çalşyp biler we esasanam trikota paper kagyz şnury, örülen kagyz goşa ýüp, trikota flat tekiz kagyz lentasy, kagyz lentasy ýaly kagyz sumkasynyň gabat gelmegi üçin ilkinji saýlaw bolup biler. , ajaýyp örülen kagyz goşa ýüp we ş.m. Soňky ýyllarda 100% kagyzdan ýasalan, ýöne owadan görnüşi we ajaýyp el duýgusy bilen işlenip düzüldi. Kagyz bilen ýasalandygyny aýtmasaňyz, gözüňize ynanmazlygyňyz mümkin. Olar diňe bir tegelek görnüş däl, eýsem tekiz görnüşdir. Adaty kagyz haltalary üçin tutawaçlar, şeýle hem markalaryň kagyz haltalary üçin tutawaç bolup biler.

Kagyz ýüp tutawajynyň artykmaçlygy ilki bilen çekiji güýjünde ýüze çykýar. “Dongguan Youheng Packing Products Co., Ltd” ýaly käbir köne kagyz ýüplük zawody, önümleriň oňat çeýeligi we süýümliliginiň artykmaçlyklaryny gazanmak üçin import kraft kagyzy çig mal hökmünde ulanar. Zawodymyzyň hünärmen maşyn öndürmek liniýasy kagyz ýüpüniň ýüzüni has näzik we owadan edýär. Gaty hil gözegçiligimiz bilen bilelikde emele gelen kagyz ýüpi, kagyz ýüpüniň näzik şekilini täzeden ýazan birmeňzeş galyňlyga we güýçli dartgynlylyga eýe.

Ikinjiden, kagyz ýüp tutawajynyň görnüşiniň üýtgemegi hakda gürleşdim. Daşky gurşawy goramak düşünjesini we kagyz haltalarynyň döredijiligini öz içine alýan kagyz ýüp tutawajy, asyl bir hatar öwrümli stilden iki hatar ýa-da köp hatar öwrümli stilde işlenip düzüldi. Görnüşi has baý we üç ölçegli, näçe köp bolsa, dartgynlylyk şonça-da güýçlidir. Şeýle hem iki ölçegli inçe kagyz haltalary üçin amatly köp simli kagyz lentasy diýlip atlandyrylýan köp sanly gapdal tekiz görnüş bar. Mundan başga-da, dürli görnüşli kagyz haltalarynyň dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, at çapyşygy we pyçak ýaly ýörite görnüşlere dokalan käbir täze kagyz ýüpler, pagta ýüp tutawaçlaryny we PP ýüp tutawaçlaryny çalyşmak üçin dünýä inýär. Olara örülen kagyz goşa ýüp we ajaýyp örülen kagyz goşa ýüp diýýäris.

Dizaýnyň estetikasy barada aýdylanda, käbir reňk faktorlaryny goşmak hökman däl. Uly kagyz fabrikleriniň boýamak we düzeltmek tehnologiýasy kagyz ýüpüni ýönekeý we owadan edýär. Kagyz kagyz fabriginde öndürilende reňk çykýar, bu reňkiň has durnukly we owadandygyny aňladýar. Reňk çaltlygy has gowudyr. Cowönekeý sygyr reňki, arassa ak we yzygiderli gara, kagyz kagyzynyň üç esasy reňkidir. Beýleki reňkleri dizaýny özbaşdak edip, bir ýa-da köp reňkli kombinasiýa bilen boýap bolýar.

Marka medeniýetiniň daşaýjysy hökmünde kagyz haltalary korporatiw pelsepäniň örän möhümdigini takyk görkezip biler. Materialyň özüne mahsus aýratynlyklary sebäpli, marka sumkasy we mahabat döredijiligi näçe näzik we üýtgeşik bolsa-da, kagyz haltalary sumkanyň ýüzünde aýdyň we nepis görnüşde görkezip bolýar. 

Kagyz ýüp tutawajynyň we kagyz halta korpusynyň ajaýyp utgaşmasy daşky gurşawy goramak temasyny has aktuallaşdyrýar.


Iş wagty: Noýabr-03-2021
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube