Näme üçin PP ýüpleriniň ýerine Kagyz şnurlaryny ulanmaly? Ajaýyp peseliş derejesi sebäpli

Indi köp ýurt Günorta Koreýa, Angliýa, Fransiýa, Çili we ş.m. ýaly plastmassa gadaganlyklaryny çykardy. Plastiki haltalar, şol sanda kagyz haltalarynyň tutawajy hökmünde ulanylýan PP ýa-da Naýlon ýüpleri gadagan. Şeýlelik bilen kagyz haltalary we kagyz ýüpleri barha meşhur bolýar we köp markalar we kompaniýalar Eartheri goramak baradaky pikirlerini görkezmek üçin kagyz haltalaryny ulanýarlar. Näme üçin kagyz barha meşhur bolýar? Munuň haýran galdyryjy peselmegi sebäpli.

Kagyz 2 hepdäniň içinde bütinleý peselip biler. Kagyzyň zaýalanma tizligi haýran galdyryjy we ähli tebigy süýümleriň şasydyr. Trikota paper kagyz şnurlary, trikota paper kagyz lentasy, kagyz lentasy we ş.m. ýaly täze kagyz ýüplerimiz we lentalarymyz her inedördül metre bary-ýogy 22 gram töweregi kagyzda ýasalýar. Durnuk, ýumşak we güýçli.

Plastmassa bilen zaýalanan dünýäde kagyz şnurlary ýaly kagyz önümlerini ulanmak has köp hapalanmagyň öňüni alyp biler. Biz “Dongguan Youheng Packing Products Co., Ltd” jemgyýetçilik jogapkärçiligini uly duýýan kärhana. Daşky gurşawy goramak we önümçilik prosesinde we ähli üpjünçilik zynjyry ulgamynda durnukly ösüşe çynlakaý ygrarlydyrys.

Adaty hapalaryň tebigy zaýalanmagy

Kagyz galyndylarynyň zaýalanma derejesi sanawda birinji orunda durýar 2-6 hepde: kagyz polotensalary, kagyz haltalary, gazetler, otly biletleri, kagyz ýüplükleri we ş.m.

Takmynan 2 aý: karton we ş.m.

Takmynan 6 aý: pagta eşikleri we ş.m.

Takmynan 1 ýyl: ýüň eşikler we ş.m.

Takmynan 2 ýyl: mämişi gabygy, faner, çilim düwmeleri we ş.m.

Takmynan 40 ýyl: neýlon önümleri we ş.m.

Takmynan 50 ýyl: rezin önümler, deri önümleri, bankalar we ş.m.

500 ýyl töweregi: plastik çüýşeler we ş.m.

1 million ýyl: aýna önümleri we ş.m.


Iş wagty: Noýabr-03-2021
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube