Europeewropadaky ýaşyl başlangyçlar

Theyllaryň dowamynda dünýä has durnukly wariantlara ýüz tutdy.Bu tejribede Europeewropa öňdeligi eýeleýär.Howanyň üýtgemegi we global ýylylygyň agyr täsiri ýaly mowzuklar sarp edijileri gündelik satyn alýan, ulanýan we ýok edýän zatlaryna has köp üns bermäge mejbur edýär.Bu artýan habarlylyk kompaniýalary täzelenip bolýan, gaýtadan işlenip bilinýän we dowamly materiallar arkaly has ýaşyl başlangyçlara itergi berýär.Şeýle hem plastmassa bilen hoşlaşmagy aňladýar.

Gündelik durmuşyňyzy näçe plastmassa sarp edýändigi hakda pikir etmekden saklandyňyzmy?Satyn alnan önümler diňe bir gezek ulanylandan soň ulanylýar we taşlanýar.Häzirki wagtda olary hemme zat diýen ýaly ulanyp bolýar: suw çüýşeleri, söwda haltalary, pyçaklar, iýmit gaplary, içgi käseleri, sypallar, gaplaýyş materiallary.Şeýle-de bolsa, bu pandemiýa, esasanam elektron söwdanyň ösmegi we D2C gaplamasy bilen bir gezeklik plastmassa önümçiliginiň görlüp-eşidilmedik ýokarlanmagyna sebäp boldy.

Daşky gurşawa zyýanly materiallaryň dowamly ösmeginiň öňüni almak üçin Europeanewropa Bileleşigi (EUB) 2021-nji ýylyň iýulynda belli bir gezek ulanylýan plastmassa gadagançylygy kabul etdi. şol bir önümi köp ulanmak üçin bazara ýerleşdirildi. ”Bu gadagançylyk alternatiw, has amatly we ekologiýa taýdan arassa önümleri nyşana alýar.

Has ygtybarly materiallar bilen Europeewropa belli bir gaplama görnüşi - aseptiki gaplama bilen bazar lideridir.Şeýle hem, 2027-nji ýyla çenli 81 milliard dollara çenli ösmegine garaşylýan giňelýän bazar. Thisöne bu gaplama tendensiýasyny näme üýtgeşik edýär?Aseptiki gaplama önümler steril gurşawda birleşdirilmezden we möhürlenmezden ozal aýratyn sterilizasiýa edilýän ýörite önümçilik prosesini ulanýar.Ekologiýa taýdan arassa bolany üçin, aseptik gaplama has köp dükan tekjelerine urýar.Adatça içgilerde, iýmit we derman önümlerinde ulanylýar, şonuň üçin sterilizasiýa prosesi şeýle möhüm, önümi az goşundylar bilen howpsuz gorap saklamak möhletini uzaltmaga kömek edýär.

Önelgesizlik standartlary üçin zerur goragy üpjün etmek üçin birnäçe gatlak materiallar birleşdirilýär.Bu aşakdaky materiallary öz içine alýar: kagyz, polietilen, alýumin, film we ş.m. Bu material alternatiwalary plastmassa gaplamak zerurlygyny ep-esli azaldy.Bu durnukly wariantlar Europeanewropa bazaryna has birleşip başlansoň, täsir ABŞ-a ýaýraýar.Şeýlelik bilen, bu bazar üýtgemesini kabul etmek üçin haýsy üýtgeşmeler etdik?

Kompaniýamyzyň edýän işi, dürli kagyz ýüpleri, kagyz halta tutawaçlary, kagyz lentalary we kagyz setirleri öndürmek.Neýlon şnurlary çalyşmak üçin ulanylýar.Olar biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän, “Greenaşyl geç” atly Europeanewropa görnüşine laýyk geliň!


Iş wagty: Iýul-07-2022
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube