Habarlar

 • Kagyz tutawaçlary - Kagyz haltalary üçin doglan

  Kagyz haltalary barada aýdylanda, hemmeler nätanyş däl. Adaty naharlary we gowrulan iýmitleri öz içine alýan kagyz haltalary, ownuk harytlar üçin konwert görnüşindäki kagyz haltalary, eşikler, aýakgaplar we şlýapalar we ş.m. kagyz haltalary hemme ýerde diýen ýaly görmek bolýar. Kagyz haltalary meniň göwnüme ýaraýar ...
  Koprak oka
 • Kagyz senagatynyň bazar ösüşiniň ýagdaýyny seljermek

  Energiýany tygşytlamak, zyňyndylary azaltmak we güýzde we gyşda elektrik energiýasynyň sarp edilmegini ýeňilleşdirmek üçin birnäçe gün ozal Hytaýyň demirgazyk-gündogary, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Şandong, nanunnan, Hunan we beýleki ýerlerde elektrik toguny çäklendirmek syýasaty berildi. iň ýokary güýjini üýtgetmek ...
  Koprak oka
 • Näme üçin PP ýüpleriniň ýerine Kagyz şnurlaryny ulanmaly? Ajaýyp peseliş derejesi sebäpli

  Indi köp ýurt Günorta Koreýa, Angliýa, Fransiýa, Çili we ş.m. ýaly plastmassa gadaganlyklaryny çykardy. Plastiki haltalar, şol sanda kagyz haltalarynyň tutawajy hökmünde ulanylýan PP ýa-da Naýlon ýüpleri gadagan. Şonuň üçin kagyz haltalary we kagyz ýüpleri barha meşhur bolýar we köp br ...
  Koprak oka
 • facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube