Habarlar

 • Kagyz halta nädip gelýär?

  Amerikada Çarlz Stilwell atly bir oglan bar.Stilwelliň maşgalasy gaty garypdy, ejesi bolsa günde birnäçe halta dolduryp, öýe eltip berdi.Günleriň birinde Stilwell mekdepden çykypdy we öýüne gaýdyp barýarka, ejesiniň bir zat bilen ýöremek üçin göreşýändigini gördi we şol bir wagtyň özünde tapyldy ...
  Koprak oka
 • Global pulpa bazarynyň bahasy täze ýokary derejä ýetdi we 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda ünsi çekmeli üç faktor

  Pul bazaryndaky bahalar birnäçe gün ozal rekord derejä ýetdi, esasy oýunçylar her hepde diýen ýaly täze bahanyň ýokarlanýandygyny habar berdiler.Bazaryň häzirki ýagdaýyna nädip ýetendigine göz aýlasak, bu üç nyrh bahasy sürüjiler aýratyn ünsi talap edýär - meýilleşdirilmedik iş wagty, taslama yza süýşürilýär ...
  Koprak oka
 • Hytaýda çap we gaplaýyş pudagynyň bazar ýagdaýy we ösüş perspektiwaly derňewi

  Önümçilik tehnologiýasynyň we tehniki derejäniň kämilleşmegi we daşky gurşawy goramak düşünjesiniň giňden ýaýramagy bilen kagyz esasly çap gaplamasy çig malyň giň çeşmesiniň, arzan bahaly, amatly logistika we transport, aňsat saklamak we gaýtadan işlemek ...
  Koprak oka
 • Europeewropadaky ýaşyl başlangyçlar

  Theyllaryň dowamynda dünýä has durnukly wariantlara ýüz tutdy.Bu tejribede Europeewropa öňdeligi eýeleýär.Howanyň üýtgemegi we global ýylylygyň agyr täsiri ýaly mowzuklar sarp edijileri gündelik satyn alýan, ulanýan we ýok edýän zatlaryna has köp üns bermäge mejbur edýär.Bu ...
  Koprak oka
 • Kagyz ýüp tutawajynyň artykmaçlyklaryny bilýärsiňizmi?

  Kagyz ýüp tutawajynyň artykmaçlyklaryny bilýärsiňizmi?

  Kagyz ýüp tutawajynyň artykmaçlyklaryna düşünmäge alyp bararyn, geliň bilelikde seredeliň.Ilki bilen, dartyş güýji bilen ýüze çykýar.Käbir köne kagyz ýüplük zawodlary, önümleriň gowy artykmaçlyklary bolar ýaly, import edilen kraft kagyzy çig mal hökmünde ulanar ...
  Koprak oka
 • Haýsy gowusy?Kagyz ýüp ýa-da plastmas şnur?

  Haýsy gowusy?Kagyz ýüp ýa-da plastmas şnur?

  Umuman aýdanyňda, kagyz ýüpi kagyzy zolaklara kesip, mehaniki ýa-da el bilen öwrüp emele gelen ýüp görnüşidir.Bu ýüpüň şahasydyr.Plastmassa ýüpler üçin köplenç ulanylýan materiallar köplenç önümleri baglamak üçin ulanylýan kristal polimerlerdir.Paket nukdaýnazaryndan ...
  Koprak oka
 • Kagyz tutawaçlary - Kagyz haltalary üçin doglan

  Kagyz haltalary barada aýdylanda, hemmeler nätanyş däl.Adaty iýmitleri we gowrulan iýmitleri öz içine alýan kagyz haltalary, ownuk harytlar üçin konwert görnüşindäki kagyz haltalary, eşik, aýakgap we şlýapa we ş.m. kagyz haltalary hemme ýerde diýen ýaly görmek bolýar.Kagyz haltalary meniň göwnüme ýaraýar ...
  Koprak oka
 • Kagyz pudagynyň bazar ösüşiniň ýagdaýyny seljermek

  Birnäçe gün ozal energiýa tygşytlamak, zyňyndylary azaltmak we güýzde we gyşda elektrik energiýasynyň ulanylmagyny ýeňilleşdirmek üçin Demirgazyk-gündogar Hytaý, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Şandong, nanunnan, Hunan we beýleki ýerlerde elektrik toguny çäklendirmek syýasaty berildi. iň ýokary güýjini üýtgetmek ...
  Koprak oka
 • Näme üçin PP ýüpleriniň ýerine Kagyz simlerini ulanmaly?Ajaýyp peseliş derejesi sebäpli

  Indi köp ýurt Günorta Koreýa, Angliýa, Fransiýa, Çili we ş.m. ýaly plastik gadaganlyklary çykardy. Plastiki haltalar, şol sanda kagyz haltalarynyň tutawajy hökmünde ulanylýan PP ýa-da Naýlon ýüpleri gadagan.Şeýlelik bilen kagyz haltalary we kagyz ýüpleri barha meşhur bolýar we köp br ...
  Koprak oka
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube