Meşhur moda gaýtadan işlenip bilinýän kagyz örülen kagyz örtükli kagyz lentasy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: ini 5mm-den 40mm ýa-da özleşdirilen

Material: 100% Wirgin kagyzy

Reňk: Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da özleşdirilen

Gaplamak: rulonda gaplaň ýa-da zerur uzynlyga bölmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota flat tekiz kagyz lentany tanatmak

Kagyz örülen Webbing, Kagyz lentasy ýa-da Kagyz lentasy hem diýilýär. 100% päk gyz kagyzda, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan görnüşde ýasalýar. Onuň ini 5 mm-den 40 mm-e çenli ýa-da özleşdirilip bilner, şonuň üçin müşderileriň köp mümkinçiligi bar. Gerekli ululygy tapyp bilerler. Şeýle kagyz örülen web örtügi gaty inçe we tegelek kagyz ýüplükde ýasalýar, şonuň üçin gaty nepis görünýär. Markaly kagyz söwda haltalarynyň tutawaçlary üçin ajaýyp saýlaw.

Lýuks markalaryň köpüsi, kagyz söwda haltalarynyň tutawajy hökmünde şeýle kagyz örülen web saýlaýarlar.

Onuň reňki durnukly we kagyz ýasalanda reňk çykýar. Reňk diagrammasyndaky reňkden başga-da, reňki sazlamak üçin kagyz ýüplüklerini hem boýap bileris, uly MOQ zerurlygy ýok. Customöriteleşdirilen reňk durnukly we aňsatlyk bilen ýitmez.

Eliniň duýgusy hem gowy, ýumşak we güýçli. Bu nagyş balyk süňkü ýa-da umumy däne we ş.m. bolup biler.

Önümiň parametri

Önümiň ady:

Kagyz örülen web

Ölçegi:

5mm-den 40mm giňlige ýa-da özleşdirilen

Material:

100% Wirgin kagyzy

Reňk:

Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da
özleşdirilen

Gaplamak:

Gaplaň ýa-da zerur uzynlyga bölmek

Aýratynlyk:

100% kagyzdan ýasalan, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan;
Owadan görünýär;
Uly çekiş dartgynlygy;
Eliňi gowy duý 

Arza:

Kagyz söwda haltalarynyň tutawaçlary;
Sowgatlaryň bezegi we gaplanylyşy;
Egin-eşik esbaplary;
Aýakgap we ş.m.

Gutulary bezemek üçin ýaýda ýasalyp bilner

Popular Fashionable Recyclable Paper Braided Webbing Paper Tape Paper Ribbon6

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

100% kagyzdan ýasalýar, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän, Earther üçin gowy.

Gymmat däl, ýöne gowy el duýgusy we owadan görnüşi bilen.

Olar, esasan, kaşaň markalar üçin kagyz söwda haltalary üçin tutawaçlardyr.

Iki ujuna düwün ýa-da düwün edip bolýar. Maslahatlar plastik maslahatlar ýa-da demir maslahatlar bolup biler.

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly. Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: 100% kagyzda, gyz kagyzda ýasalýar.

S: Sizde näçe reňk bar? Reňk düzýärsiňizmi?
J: Reňk diagrammamyzda takmynan 100 reňk bar we reňki sazlap bileris.

S: Gaplamak nähili?
J: Ony rulonda gaplap ýa-da gerekli uzynlyga kesip bolýar.

S: Töleg nähili?
J: TT, PayPal ýa-da Western Union edip bileris ýa-da Alibaba com-da töläp bileris.

S: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
J: Bizde FSC şahadatnamasy, Reach şahadatnamasy, MSDS we ş.m. bar, şahadatnamalaryň başga talaplary bar bolsa, biz muny siziň üçin edip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube